Prejsť na obsah

Špecializované zariadenie Stropkov

Špecializované centrum sociálnych služieb Stropkov, n.o. je neverejným poskytovateľom sociálnych služieb s celkovou kapacitou 80 klientov. Sociálne služby v našom zariadení sú poskytované formou celoročného pobytu.
Ponúkame profesionálnu pomoc pre tých, ktorí sú z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu a z toho vyplývajúcej sociálnej situácie, odkázaní na odbornú pomoc iných fyzických osôb.
Špecializované zariadenie sa nachádza v širšom centre mesta Stropkov. V areáli spolu s nemocnicou tvorí ucelený komplex. Je to novootvorené zariadenie s komplexným vybavením. Zariadenie má nadregionálny charakter, sú tu umiestňovaní klienti z celého prešovského regiónu. V zariadení môžu byť umiestnení klienti aj z iných regiónov. Celé zariadenie je upravené tak, aby v plnej miere slúžilo predovšetkým potrebám klientov.
V špecializovanom zariadení sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, demencia rôzneho typu etiológie.
Zariadenie ponúka dvoj a trojposteľové izby zariadené nábytkom, ktorý plne vyhovuje potrebám klientov. V prípade záujmu je možné poskytnúť aj jednoposteľovú izbu. Každá izba má svoje sociálne zariadenie – wc, umývadlo, sprchu, všetko s bezbariérovým prístupom.

Klientom je poskytovaná celodenná racionálna, dietická a diabetologická strava v priestoroch jedálne, resp. podľa potreby a mobility klienta aj na izbách.
Sociálnej služby v zariadení poskytujeme podľa individuálnych potrieb, schopností a cieľov našich klientov. Pre každého prijímateľa sociálnej služby zostavujeme individuálny plán, ktorý priebežne vyhodnocujeme. Klienti sa majú možnosť venovať rôznym aktivitám podľa svojich individuálnych schopností, záujmov a potrieb, pri ktorých im pomáhajú kvalifikovaní zamestnanci zariadenia a vytvárajú im na to vhodné podmienky. K ďalším činnostiam, ktorým sa venujeme pri práci s klientom patrí ergoterapia, muzikoterapia, biblioterapia, arteterapia, pamäťové cvičenia, precvičovanie jemnej motoriky, rehabilitačná činnosť. Klienti majú možnosť venovať sa rôznym manuálnym zručnostiam ako tkanie, vyšívanie, háčkovanie, pletenie, maľovanie… Pre klientov je veľmi dôležitá aj duchovná činnosť, preto je pre nich priamo v zariadení slúžená sv. omša a pre mobilných klientov v kaplnke.
Pre klientov je k dispozícií všeobecný lekár, ktorý navštevuje naše zariadenie pravidelne 1x do týždňa, vykoná „vizitu”, predpíše každému potrebné lieky a podľa potreby odporučí odborné vyšetrenie. V prípade potreby príde aj na zavolanie. Pravidelne 1x za dva týždne navštevuje zariadenie aj psychiater. V prípade odborného vyšetrenia zabezpečíme lekára a podľa potreby aj prípadný odvoz.
Snahou nášho ústretového, trpezlivého a príjemného personálu s profesionálnym prístupom je aktívne podporovať a pomáhať klientom.
Našim heslom je: “Klienti do zariadenia neprišli dožiť, ale žiť!”

O nás

V špecializovanom zariadení poskytujeme sociálnu službu fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonová choroba, Alzheimerová choroba, demencia rôzneho typu etiológie.
Poskytujeme:

 • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
 • sociálne poradenstvo
 • sociálna rehabilitácia
 • ubytovanie
 • stravovanie
 • upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
 • osobné vybavenie

Zabezpečuje:

 • pracovná terapia
 • záujmová činnosť

Postup občana, ktorý má záujem o poskytovanie sociálnej služby v zariadení podporovaného bývania, v rehabilitačnom stredisku, v domove sociálnych služieb a v špecializovanom zariadení:

1. PODANIE “ŽIADOSTI O POSÚDENIE ODKÁZANOSTI NA SOCIÁLNU SLUŽBU”
Fyzická osoba, resp. občan, ktorý má trvalý pobyt na území Prešovského kraja, podáva písomnú žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu spolu s prílohami na Odbor sociálny Úradu Prešovského samosprávneho kraja.
Po zaregistrovaní predmetnej žiadosti Prešovským samosprávnym krajom realizuje Odbor sociálny zdravotnú posudkovú činnosť a sociálnu posudkovú činnosť v súčinnosti so žiadateľom.

Zdravotná posudková činnosť je:

 • hodnotenie a posudzovanie zdravotného stavu fyzickej osoby a zmien jej zdravotného stavu

Zdravotnú posudkovú činnosť vykonáva posudzujúci zdravotnícky pracovník Úradu PSK, ktorý pri výkone zdravotnej posudkovej činnosti vychádza z lekárskeho nálezu vypracovaného lekárom, s ktorým má fyzická osoba uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.
Na základe výsledkov posúdenia vypracuje posudzujúci zdravotnícky pracovník posudok, ktorý obsahuje:

 • stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby,
 • termín opätovného posúdenia zdravotného stavu.

Sociálna posudková činnosť je posudzovanie:

 • individuálnych predpokladov fyzickej osoby,
 • rodinného prostredia fyzickej osoby,
 • prostredia, ktoré ovplyvňuje začlenenie fyzickej osoby do spoločnosti a
 • odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch podľa prílohy č. 3 a
 • prílohy č. 4 časti II a III k zákonu o sociálnych službách.

Výsledkom sociálnej posudkovej činnosti je sociálny posudok, ktorý zároveň obsahuje aj návrhy žiadateľa na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie.
Na základe zdravotného posudku a sociálneho posudku sa vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu, ktorý obsahuje:

 • stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby,
 • zoznam úkonov sebaobsluhy, zoznam úkonov starostlivosti o svoju domácnosť a zoznam základných sociálnych aktivít, pri ktorých je fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a ich rozsah vyjadrený predpokladaným rozsahom hodín v rámci určeného rozpätia,
 • návrh druhu sociálnej služby s prihliadnutím na potreby a návrhy žiadateľa,
 • určenie termínu opätovného posúdenia zdravotného stavu.

Posudok o odkázanosti na sociálnu službu je podkladom na vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu. Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia je konanie o odkázanosti občana na sociálnu službu ukončené. Predmetné právoplatné rozhodnutie občan prikladá k “Žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby”,

2. PODANIE “ŽIADOSTI O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY”
Ak má občan záujem o poskytovanie alebo o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v zariadení podporovaného bývania, v rehabilitačnom stredisku, v domove sociálnych služieb alebo v špecializovanom zariadení s finančnou podporou z verejných prostriedkov, podáva „Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby“.
Písomnú žiadosť spolu s prílohami občan doručí Odboru sociálnemu Úradu PSK alebo priamo zariadeniu sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK.
Potrebné tlačivá sú zverejnené na webovej stránke Odboru sociálneho Úradu Prešovského samosprávneho kraja.

Novootvorené zariadenie s kompletným vybavením sa nachádza v širšom centre mesta, v areáli spolu s nemocnicou, s ktorou tvorí ucelený komplex. Zariadenie má nadregionálny charakter, sú tu umiestňovaní klienti z celého prešovského regiónu. V zariadení môžu byť umiestnení klienti aj z iných regiónov (resp. z iných štátov). Je upravené tak, aby v plnej miere slúžilo predovšetkým potrebám klientov.
V špecializovanom zariadení sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, demencia rôzneho typu etiológie.

ŠPECIALIZOVANÉ ZARIADENIE POSKYTUJE:

 • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
 • sociálne poradenstvo,
 • sociálna rehabilitácia,
 • ošetrovateľská starostlivosť,
 • ubytovanie,
 • stravovanie ,
 • upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva.

ĎALŠIE MOŽNOSTI

 • ergoterapia, muzikoterapia,
 • biblioterapia, arteterapia,
 • pamäťové cvičenia,
 • precvičovanie jemnej motoriky,
 • duchovná činnosť,
 • rehabilitačná činnosť.

UBYTOVANIE

V zariadení sú dvoj a trojposteľové izby zariadené nábytkom, ktorý plne vyhovuje potrebám klientov. V prípade záujmu je možné poskytnúť aj jednoposteľovú izbu. Každodenný individuálny a ľudský prístup ku klientom je samozrejmosťou.

Každá izba má svoje sociálne zariadenie – WC, umývadlo, sprchu – všetko s bezbariérovým prístupom. K dispozícií je aj sociálne zariadenie pre imobilných klientov.

STRAVOVANIE

Klientom je poskytovaná celodenná racionálna a diabetická strava v priestoroch jedálne, resp. podľa potreby a mobility klienta aj na izbách.

ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ

Pre klientov je k dispozícií všeobecný lekár, ktorý navštevuje naše zariadenie pravidelne 1x do týždňa, vykoná „vizitu”, predpíše každému potrebné lieky a podľa potreby odporučí odborné vyšetrenie. V prípade potreby príde aj na zavolanie. Pravidelne 1x za dva týždne navštevuje zariadenie aj psychiater. V prípade odborného vyšetrenia zabezpečíme lekára a podľa potreby aj prípadný odvoz.

ĎALŠIA STAROSTLIVOSŤ

V rámci terapie sa realizujú pre klientov relaxačné aktivity s cieľom navodiť pozitívne emócie formou pasívneho vnímania čítaných textov, počúvanie hudby, čím sa odbúravajú negatívne emócie a prebúdzajú kultivované emócie.

ZÁUJMOVÁ A REKREAČNÁ ČINNOSŤ

Klienti sa majú možnosť venovať rôznym aktivitám podľa svojich individuálnych schopností, záujmov a potrieb, pri ktorých im pomáhajú kvalifikovaní zamestnanci zariadenia a vytvárajú im na to vhodné podmienky.  Majú možnosť sa venovať rôznym manuálnym zručnostiam, ako je tkanie, vyšívanie, háčkovanie, pletenie, zašívanie…

REHABILITAČNÁ ČINNOSŤ

Rehabilitačná činnosť je súčasťou liečebného procesu a poskytuje ju v súčinnosti s rehabilitačným oddelením Nemocnice Penta Hospitals Vranov nad Topľou. Je zabezpečovaná kvalifikovanými pracovníkmi v priestoroch zariadenia, resp. priamo na oddelení rehabilitácie, ktoré je súčasťou komplexu.

V rámci rehabilitácie poskytujeme:

 • liečebnú telesnú výchovu – mäkké techniky,
 • klasické masáže,
 • magnetoterapiu,
 • elektroliečbu,
 • parafín,
 • termozábaly,
 • strojovú lymfodrenáž,
 • ultrazvuk,
 • vodoliečbu,
 • podávanie CO2 injekcií.

Galéria

Kontakty

Špecializované centrum sociálnych služieb Stropkov, n.o.
Sídlo: Akademika Pavlova 321/10, 091 01 Stropkov
Prevádzka: Jilemnického 2086/7, 091 01 Stropkov

Zástupca riaditeľa: Ing. Viliam Slaminka mobil: 0905 693 897
Sociálny pracovník: tel.:
mobil:
054/3210 113
0905 558 944
Vedúca sestra: mobil: 0905 838 844
Denná miestnosť: tel.: 054/3210 139  prízemie
054/3210 136 1. poschodie
054/3210 120 2. poschodie

Buďme spolu v kontakte

Zadajte Váš email a odoberajte naše novinky a tipy.
Posielame max. 1x za mesiac.

(Required)